برنامه دوره تخصصی سه روزه ITIL Foundation V3.0

برنامه کارگاه تخصصی پیاده سازی ITIL به کمک نرم افزار OTRS

http://sematec-co.com/Default.aspx?id=124